ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA P M LEGAL S. R. O.

Obchodné a korporátne právo

Poskytovanie kompletného právneho poradenstva pri zakladaní a fungovaní obchodných spoločností a družstiev. Organizácia a zastupovanie na valných zhromaždeniach obchodných spoločností, ochrana práv minoritných spoločníkov a akcionárov. Právne poradenstvo v oblasti práva cenných papierov, poradenstvo pri súkromných a verejných emisiách dlhopisov, prevody cenných papierov, kapitálové trhy, zastupovanie pred Centrálnym depozitárom cenných papierov Slovenskej republiky. Príprava a posudzovanie akcionárskych dohôd, zmlúv o tichom spoločenstve, zmlúv o výkone funkcie s členmi štatutárnych orgánov. Zastupovanie vo veciach obchodného registra a živnostenského registra. Príprava a posudzovanie dodávateľských a odberateľských zmluvných vzťahov. Príprava žalôb v obchodnoprávnych sporoch a zastupovanie pred všeobecnými súdmi alebo rozhodcovskými súdmi. Kríza spoločnosti, zákaz vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje a možné opatrenia. Vymáhanie pohľadávok. Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností.